Sergels Torg – yea or nay?

Sergels-Torg-CC-J-Kern

forts.
Fontänen, med sin i sig intressanta form – superellipsen, ser man lite dåligt om man ser den från västra sidan, då markytan där börjar slutta en aning nedåt mot Hamngatan. Formen är svårt att beskåda även om man ser den från nära håll då trafikapparaten skymmer.

I en taktil bemärkelse ger den grå, råa betongen, med dess ojämna ytor som med åren blivit medfarna, ett slitet intryck. Torgets öppna yta försvårar användning vid dåligt väder vintertid eller vid regn. När det blåser kan Kulturhuset vid nordanvind agera som vindfångare som blåser ner på Plattan. Auditivt kan man notera att trafikljuden kan överrösta ljud från folkligt liv och konversation.

Sergels Torg primära funktion, dess denotation, uppfattar man i första hand som funktionen av ett torg, även om traditionella karaktärsdrag här saknas och torgpartierna är skingrade. Handelns och också kulturens närvaro är också tydlig. Torgets sekundära funktioner konnoterar främst dess ideologi med modernismen som ledstjärna. Vad det gäller funktionerna för torget så är den rent praktiska funktionen den gängse, medan den historiska funktionen medvetet är satt ur spel genom arkitekturens modernistiska budskap, likaså den sociala funktionen då man ville skapa ett nytt och jämlikt stadsrum utan sociala markörer och hierarkier.

Ikoniskt kan det vara svårt att avläsa vad torget eller torgets element refererar till. Den moderna stilen, the International Style, skapade ett nytt och svårläst teckensystem som i stort sett enbart hänvisar till sig själv och signifierar sin nymodighet.

De index man kan avläsa förutom vanliga butiks- och trafikskyltar samt sedvanliga index (dörrar, trappor etc.), är att man kan se triangelmönstret som ett slags pilar, som pekar in mot arkaden. Modernismen och funktionalismen ville även skapa nya index, som efter inlärning ska bli till nya symboler.

Symboler i traditionell bemärkelse, ett äldre symbolspråk med dess betydelsebärande tecken saknas hos anläggningen, vilket var modernismens mål. Man ville skapa en neutralisering av arkitekturen, och detta är ganska tydligt i områdets hela karaktär. Det man skulle kunna tillskriva symbolik är vissa detaljer som t ex glasobelisken som fallossymbol, men med tanke på modernistiska arkitekturens vurm för den raka linjen kan man anta att det mera har med detta att göra.

Enligt proxemikens rumsbeskrivning innehåller Sergels Torg både dynamiska (det nedsänkta torget som osynligt, betydelsebärande rum) och fixerade rum (som avgränsas av väggar). Dessutom gestaltar den öppna och disparata organisationen av ytorna dels ett fokus på mer offentliga avstånd mellan människor, dels ger det en viss sociofugal effekt, som riktar sig utåt och mindre uppmuntrar till gemenskap. Sergels Torg uppvisar ett modernistiskt byggnadsverk med fokus på det kollektiva och offentliga, vilket kan ge en rumslig ”tomhet”.  Det är till för alla, men samtidigt inte för någon.

Slutligen –
I artikeln beskrivs vilka ombyggnationer och förändringar som gjorts över tiden. Man försöker och vill på olika sätt bevara och upprusta Sergels Torg. Dock har man inte bytt ut till de material som Helldén och co hade önskat enligt den slutgiltiga planen. Materialen vit marmor och svart lerskiffer hade gett ett mer exklusivt uttryck med blanka ytor (retuscherad bild 5).

Sergels Torg retuscherat material

Bild 5. Retuscherad bild av ”Plattan” på Sergels Torg. Original (vänster) och med triangelmönstret i vit marmor och svart lerskiffer enligt den ursprungliga planen (höger). Bilder av författaren.

Det svart-vita triangelmönstret demonstrerar både inspiration från Baertlings geometriska konst och spår av det optiska modet inom klädedräkten, OP-modet, som var populärt 1963-1966 med Mary Quant som förgrundsfigur, och som innehöll mycket grafiska former och svart-vitt.

Vad det gäller fontänen på övre plan, så kanske den skulle ha varit mer utmärkande om den hade varit lite upphöjd, och inte som nu nära fontänens ytnivå på samma nivå som omkringliggande trafikytor? I dagsljus försvinner även till viss del glasskulpturen Kristallvertikalaccent bland de omgivande husfasadernas likartade uttryck (belyst i kvällstid särskiljer den sig dock). Med en upphöjd bas skulle man lättare kunna urskilja fontänen och även se vattenspelet när denna är igång på ett tydligare sätt.

Funktionen av Sergels Torg är som offentlig samlingsplats vid mer arrangerade möten, som bl a vid demonstrationer, hyllningar av sporthjältar, sorgesamling vid t ex Olof Palmes och Anna Lindhs bortgångar m.m. När det gäller den funktion som prioriterades vid skapandet: i formen av en trafikapparat, så kan man säga att Sergels Torg fungerar bra. Men som fungerande torg är jag tveksam, även om torget nyttjas. Uttrycket är abstrakt och intellektualiserat, som kräver förkunskap för att förstås och uppskattas. Det ger inte uttryck för spontant folkliv, som vi traditionellt lärt oss att använda torg. Och i viss mån är det heller inte inbjudande, som vi sett i analysen.

Helldén beskriver hur han ville hjälpa till att styra blicken och göra ytan fattbar med mönstersättning som på Plattan, men däremot när det gäller hela anläggningen som helhet är det lite svårt att få en överblick över rummet och göra det fattbart. Men denna konstruktion beror till stor del på de strikta, redan givna förutsättningarna och den struktur gruppen hade att arbeta med vid denna anläggning, som gav att det var mer den estetiska utformningen och en rad accenter som de tillförde.

Modernismen/funktionalismen och bildsemiotiken är lite av samma tidsandas barn, med en stark tro på vetenskap, strukturer och ingenjörskonst. Området är dock en av de mest expressiva och vågade symbolerna för modernismen som skapats, och som tidsdokument är det värdefullt. Man kan uppskatta deras experimentlusta och vilja att försöka skapa något nytt, men det kanske är lättare sagt än gjort? En planering kan ge en viss föreställning på papper, men en helt annan i verkligheten där människor, liv och rörelse påverkar funktioner och användning. Detta ser vi t ex med pub Träff och hur förhoppningar och verklighet skapar skilda omständigheter.

_Joyk


(modifierat från egen tidigare uppsats i konstvetenskap
)

, , ,

Inga kommentarer ännu.

Lämna ett svar